pixel

Algemene voorwaarden Mijn Koren

Menu


Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Mijn Koren: officiele handelsnaam onder Web Puls. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27315954.
Leden: natuurlijke personen die als lid deel uitmaken van één van de koren van Mijn Koren.
Aspirant– lidnatuurlijke personen die zich hebben aangemeld voor de proeflessen en de proefrepetities bijwonen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  diensten en activiteiten die worden geleverd en georganiseerd door Mijn Koren ten behoeve van haar leden.

Artikel 2 Doelstelling Mijn Koren
Mijn Koren is een organisatie die met haar koren streeft amateurzangers de gelegenheid bieden om te groeien in een gezellige en veilige omgeving binnen een hechte groep van gelijkgestemden.
Doel is om met plezier te zingen en tijdens de uitvoeringen dit plezier over te brengen naar het publiek. Repetities zullen wekelijks plaatsvinden en worden geleid door een ervaren en enthousiaste dirigent.
Mijn Koren kent geen politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag. Lidmaatschap van het koor staat derhalve in beginsel open voor alle geïnteresseerden.

Artikel 3 Totstandkoming lidmaatschap

Artikel 4 Voorwaarden lidmaatschap
Tot (volwaardig) lid van het koor worden aspirant-leden toegelaten die:

Artikel 5 Aspirant-lidmaatschap
Het aspirant-lidmaatschap heeft een duur van maximaal acht repetities, genaamd “proeflessen”. Binnen de proeftijd dient het aspirant-lid te laten zien dat hij/zij voldoende gemotiveerd is en actief deelneemt aan de repetities. De maximale proefperiode komt tot stand wanneer er na vier proeflessen nogmaals 4 proeflessen in overleg worden gevolgd. De maand van deze proeflessen dienen te worden voldaan bij aanvaarding van het lidmaatschap. Aan het einde van de proeftijd beslist de dirigent, gehoord de betrokkene, over de toelating. De betrokkene wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het besluit. Het lidmaatschap gaat in op de derde repetitie die het aspirant-lid volgt.

Artikel 6 Verplichtingen Mijn Koren
Mijn Koren is gehouden zorg te dragen voor:

Artikel 7 Verplichtingen leden
De leden zijn gehouden:

Artikel 8 Contributie en betaling

Artikel 9 Cursussen en workshops
Mijn Koren kan -in samenwerking met derden- cursussen en workshops organiseren waaraan voor de leden extra kosten zijn verbonden. Regelmatige deelname aan deze activiteiten wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

Artikel 10 Gebruik bladmuziek

Artikel 11 Opzegging door Mijn Koren

Artikel 12 Opzegging door een lid

Artikel 13 Aansprakelijkheid Mijn Koren

Artikel 14 Overige bepalingen

Doelstellingen
De repetities zijn ter voorbereiding op latere uitvoeringen. Enkele belangrijke doelstellingen zijn om een aantal malen per jaar deel te nemen aan diverse optredens en evenementen. Daarnaast organiseert Mijn Koren ook zélf uitvoeringen, waarbij de nadruk ligt op plezier.

Eisen aan de leden

Repetities

Contributie

Muziekkeuze en artistieke leiding

Kleding

Ziekte/afwezigheid dirigent
Indien de dirigent niet zelf aanwezig kan zijn op de vaste repetitiedag, wordt er voor passende vervanging gezorgd of zal de repetitie worden verzet.

Vakanties en feestdagen
Er zijn geen repetities tussen de Kerst en Nieuwjaarsdag en op nationale feestdagen. Tenzij anders vermeld.

Communicatie
Communicatie tussen het koor en de leden verloopt met name via de dirigent. Communicatiekanalen die gebruikt worden zijn de website, de ledenpagina, de pagina op Facebook en e-mail.
Tevens is er maandelijks een gesprek tijdens de eerste les van de maand, tenzij anders vermeld.